Lợi ích của sự tự tin

4u media education lợi ích của sự tự tin

Đ𝒆̂̉ 𝒃𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕, 𝒕𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒂̣𝒄𝒉 𝒍𝒂̣𝒄 𝒕𝒉𝒊̀ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏 𝒗𝒊̀ 𝒏𝒐́ 𝒔𝒆̃ 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒂̣𝒏 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒊́𝒄𝒉

• 𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚜𝚞̛̣ 𝚝𝚞̛̣ 𝚝𝚒𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚝𝚊̣𝚘 𝚜𝚞̛́𝚌 𝚑𝚞́𝚝, 𝚕𝚘̂𝚒 𝚌𝚞𝚘̂́𝚗 𝚑𝚘̛𝚗 đ𝚘̂́𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚖𝚊̀ 𝚑𝚘̣ 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚡𝚞́𝚌 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚗𝚘́𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚐𝚘̂𝚗 𝚗𝚐𝚞̛̃ 𝚌𝚘̛ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚝𝚞̛̀ 𝚗𝚐𝚞̛̃ đ𝚒𝚎̣̂𝚞, 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚌𝚊̉𝚖, 𝚝𝚞̛ 𝚝𝚑𝚎̂́ đ𝚞̛́𝚗𝚐, 𝚊́𝚗𝚑 𝚖𝚊̆́𝚝,….
• 𝙱𝚊̣𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚍𝚊̣𝚗 𝚗𝚘́𝚒 𝚕𝚎̂𝚗 𝚢́ 𝚔𝚒𝚎̂́𝚗 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚖𝚊̀ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚘̀𝚗 𝚎 𝚗𝚐𝚊̣𝚒 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚗𝚘́𝚒 𝚕𝚎̂𝚗 đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚗𝚊̀𝚢 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚘́ 𝚌𝚞̛ 𝚡𝚞̛̉ 𝚔𝚑𝚘́ 𝚌𝚑𝚒̣𝚞 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚑𝚊𝚢 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐, 𝚟𝚒̀ 𝚗𝚎̂́𝚞 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚒𝚗 𝚟𝚊̀𝚘 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚋𝚊̣𝚗, 𝚋𝚊̣𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚐𝚒̀ 𝚕𝚊̀ đ𝚞́𝚗𝚐. 𝚅𝚊̀ 𝚍𝚒̃ 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚕𝚊̀ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚜𝚞𝚢 𝚗𝚐𝚑𝚒̃ 𝚟𝚊̀ 𝚡𝚎𝚖 𝚡𝚎́𝚝 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚔𝚒̃ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚖𝚊̀ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚗𝚘́𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒.
• 𝙺𝚑𝚒 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝚋𝚊̀𝚢 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚟𝚊̂́𝚗 đ𝚎̂̀ 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚜𝚞̛̣ 𝚝𝚞̛̣ 𝚝𝚒𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚌𝚊̉𝚖 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝚟𝚊̀𝚘 𝚋𝚊̣𝚗 𝚑𝚘̛𝚗, 𝚋𝚊̣𝚗 𝚜𝚎̃ đ𝚎̂̉ 𝚝𝚑𝚞𝚢𝚎̂́𝚝 𝚙𝚑𝚞̣𝚌 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚑𝚘̛𝚗.
• 𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚞̛̣ 𝚝𝚒𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚐𝚊̣̆𝚙 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚟𝚊̂́𝚗 đ𝚎̂̀ 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚜𝚒𝚗𝚑, 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚜𝚞̛̣ 𝚌𝚘̂́ 𝚑𝚊𝚢 𝚍𝚞̀ 𝚕𝚊̀ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚗𝚊̆̀𝚖 𝚗𝚐𝚘𝚊̀𝚒 𝚝𝚊̂̀𝚖 𝚔𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚜𝚘𝚊́𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚑𝚘̣ 𝚟𝚊̂̃𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚒̃𝚗𝚑, 𝚜𝚞𝚢 𝚗𝚐𝚑𝚒̃ 𝚟𝚊̀ 𝚡𝚞̛̉ 𝚕𝚢́ 𝚝𝚘̂́𝚝 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 đ𝚘́. 𝙷𝚘̣ 𝚜𝚎̃ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚒̣ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚊̉𝚖 𝚡𝚞́𝚌 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚞𝚢 𝚗𝚐𝚑𝚒̃ 𝚝𝚒𝚎̂𝚞 𝚌𝚞̛̣𝚌 𝚕𝚊̂́𝚗 𝚊́𝚝 𝚕𝚢́ 𝚝𝚛𝚒́, 𝚟𝚒̀ 𝚟𝚊̣̂𝚢 𝚑𝚘̣ 𝚜𝚎̃ 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ đ𝚞̛𝚊 𝚛𝚊 𝚚𝚞𝚢𝚎̂́𝚝 đ𝚒̣𝚗𝚑 đ𝚎̂̉ 𝚐𝚒𝚊̉𝚒 𝚚𝚞𝚢𝚎̂́𝚝 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚝𝚘̂́𝚝 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝.
• 𝙺𝚑𝚒 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚒𝚗 𝚟𝚊̀𝚘 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚝𝚒́𝚌𝚑 𝚌𝚞̛̣𝚌 𝚖𝚊̀ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚕𝚊𝚗 𝚝𝚘̉𝚊 𝚜𝚎̃ 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚌𝚊̉𝚖 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚑𝚘̛𝚗. 𝚂𝚘 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚛𝚞̣𝚝 𝚛𝚎̀, 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚗𝚎́ 𝚝𝚛𝚊́𝚗𝚑 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒, 𝚝𝚊̣𝚘 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚔𝚑𝚘𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚐𝚒𝚞̛̃𝚊 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚞̛̣ 𝚝𝚒𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚕𝚊̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚕𝚊̀𝚖 𝚌𝚑𝚞̉ 𝚌𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚗𝚘́𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗, 𝚕𝚊̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚝𝚊̣𝚘 𝚊̂́𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚔𝚑𝚊́𝚌 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚝𝚞̛̀ 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚐𝚊̣̆𝚙 đ𝚊̂̀𝚞 𝚝𝚒𝚎̂𝚗.
• 𝙽𝚑𝚞̛ 𝚘̛̉ 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 đ𝚊̃ 𝚗𝚘́𝚒, 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚞̛̣ 𝚝𝚒𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚍𝚎̂̃ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚔𝚑𝚊́𝚌 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐, 𝚍𝚘 đ𝚘́ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚜𝚎̃ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚒́𝚗 𝚗𝚑𝚒𝚎̣̂𝚖 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚑𝚘̛𝚗, 𝚟𝚊̀ 𝚋𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚝𝚒𝚎̂́𝚗 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚍𝚎̂̃ đ𝚊̣𝚝 𝚑𝚘̛𝚗.

𝐕𝐢̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐚̃𝐲 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐞́!❣️

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

tư vấn báo giá

1. Thông tin khách hàng
Thông tin cá nhân của bạn được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích xác nhận lịch hẹn tư vấn cùng đội ngũ chuyên gia.
2. DỊCH VỤ ĐƯỢC YÊU CẦU
3. dự án
4. Thông tin khác